Print this page

Dokumenti

 

Dokumenti

Gradske knjižnice i čitaonice Požega

 
Dokumenti su dostupni u .pdf-u:

  • Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega


 
  • Procedura o stvaranju ugovornih obveza Gradske knjižnice i čitaonice Požega

 

  • Pravila Gradske knjižnice i čitaonice Požega

 

  • Pravila korištenja računala i interneta u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega 

 

  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova
  •   Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

 

  • Pravilnik za informacijsko održavanje AAI@Edu.hr imenika

 

  • Plan i program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 2016.

 

  •  Pravilnik o nabavi  roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

 

  • Upute o korištenju knjižnične građe u stacionarima